top of page

Over ons 

Missie 

Het herbergen van vreemdelingen behoort tot de kern van het christelijke dienstbetoon. De Stichting Kerk en Vluchteling is door de kerken van Apeldoorn in het leven geroepen om hen aan hen verbonden organisaties te ondersteunen bij hun activiteiten voor vluchtelingen, en om de gezamenlijke spreekbuis namens te kerken richting de overheid te zijn. 

Visie

Als basis voor de samenwerking van de deelnemende eren en organisaties in Kerk en Vluchteling gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 

Hulp zonder onderscheid

De vluchtelingen in Apeldoorn zijn divers. Zij verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, etniciteit, geslacht, etc. Binnen K&V staan we ervoor dat aan alle vluchtelingen, ongeacht deze verschillen, hulp geboden wordt. In de praktijk is het natuurlijk soms onontkoombaar activiteiten te organiseren voor subgroepen. Echter, als deelnemende kerken en organisaties in K&V is onze inzet om er voor alle vluchtelingen te zijn. 

Transparantie

De kerken in Apeldoorn bieden hulp vanuit een christelijke identiteit. Bij sommige activiteiten speelt de identiteit slechts indirect een rol (bv. een taalcursus). Bij andere activiteiten is die identiteit meer expliciet (bv. een kerkdienst). Binnen K&V staan wij ervoor dat we als kerken transparant communiceren met de vluchtelingen over de motieven en doelstellingen van hun activiteiten voor vluchtelingen. 

Van onderop 

Binnen K&V hanteren we het uitgangspunt dat deelnemende kerken zelf verantwoordelijk zijn voor activiteiten ten behoeve van vluchtelingen: De betrokkenheid van gemeenteleden bij activiteiten is het grootst als die dichtbij "huis" worden georganiseerd. 

Eenheid in verscheidenheid

Hoewel kerken zelf verantwoordelijk zijn voor activiteiten, vinden we binnen K&V wel dat we als kerken een boodschap aan elkaar hebben. Met elkaar zijn we de kerk naar Apeldoorn. Dat betekent dat we elkaar op de hoogte houden van elkaars activiteiten en dat we naar buiten (overheid/COA/vluchtelingenwerk) zoveel mogelijk gecoördineerd en met één stem spreken, 

Meerwaarde van samenwerking

Binnen K&V zijn wij er voor dat kerken gezamenlijk het initiatief nemen voor een activiteit. Wij willen dergelijke vormen van samenwerking ook faciliteren. Echter, samenwerking is voor ons geen doel op zich. Het moet een duidelijke meerwaarde hebben. Bovendien vinden we dat de betrokken kerken wel eigenaar moeten blijven van de activiteiten. 

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van K&V is verantwoordelijk voor het vaststellen van het beleid. Daarnaast is het verantwoordelijk voor de personele bezetting van het uitvoerend team en het ziet erop toe dat dit team uitvoering geeft aan het beleid zoals dat is vastgesteld door het bestuur. Daarnaast ziet het bestuur toe op het juiste gebruik van de financiën. Het bestuur bestaat uit 5 leden: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris en twee aanvullende leden. Het streven is dat de leden de breedte van de kerken vertegenwoordigen.

 

Uitvoerend team

De activiteiten van K&V ter ondersteuning van de kerken worden uitgevoerd door een uitvoerend team. Zij werken binnen het beleidskader zoals dat is vastgesteld door het bestuur en zijn ook verantwoording verschuldigd aan dat bestuur. Met elkaar hebben zij voldoende ingangen en draagvlak bij de deelnemende kerken.

bottom of page